Sunday, August 25, 2013

FL Studio 11.0.3 Update (Release Candidate 3 ) Full With Crack/Reg Key

FL Studio 11.0.3 | 298 MB

ဒါကေတာ့အားလံုးရင္းနွီးျပီးသားျဖစ္တဲ့ Music Editing Software ေကာင္းေလးပါ။ အခု Version
အသစ္ထပ္ထြက္လာလို႔တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ အဲဒါက ဒီလ 20 ရက္ေန႔ ကတည္းကထြက္ရွိထား
တာျဖစ္ပါတယ္။ ကီးအဆင္ေျပေအာင္စမ္းေနရတာျဖစ္လို႔အခုမွပဲတင္ေပးနုိ္င္တာပါ။အခုထပ္ထြက္
လာတဲ့ ဗားရွင္းအသစ္မွာ GUI အေျပာင္းအလဲသိပ္မရွိေပမယ့္ DEMO Sound အသစ္ေတြထပ္ထည့္
ေပးထားတာရယ္. CC Parameters ေလးထပ္ထည့္ေပးထာတာရယ္ပါ။ ဒါေပမယ့္ Coding ပိုင္းေတာ့ အမ်ားအျပား ျပဳျပင္ထားျပီးယခင္အားနည္းခ်က္ေတြကိုထပ္တိုး ျပင္ဆင္ အဆင့္ျမွင့္ထားတာေတြ႔ရမွာ
ၿဖစ္ပါတယ္။ V11.0.0, V11.0.1, V11.0.2 ရွိသူေတြအတြက္ Version ၾကီးတခုလံုး အစအဆံုးေဒါင္း
စရာမလိုေအာင္ Update Park သီးသန့္ပါတင္ေပးလိုက္ပါတယ္။လုိအပ္သူမ်ားေအာက္မွာေဒါင္းသြား
လိုက္ၾကပါဗ်ာ...။ FL Studio 11 is a complete software music production environment, representing more than 14 years of innovative developments and our commitment to Lifetime Free Updates. Everything you need in one package to compose, arrange, record, edit, mix and master professional quality music.
FL Studio 11 is the fastest way from your brain to your speakers.


Notable changes to FL Studio 11

FL Engine / Interface
 • Multi-touch support - FL Studio (and some plugins) now respond to Multi-touch.
 • Right-click data entry - Most controls now allow a Right-click option to type in values.
 • Horizontal/Vertical movement locking - Piano roll & Playlist, Shift (horizontal lock) & Ctrl (vertical lock) when dragging items.
 • Menus - Can now right click to check several menu items without closing them (where appropriate).
 • Instrument Channels - Ctrl+mouse wheel on Channel button to change the routed mixer track.
 • Linking includes MIDI input port - Links now remember the MIDI input port used to avoid conflict between controllers.
 • Content Library & Downloaded - Options now allow the Content Library to show as a tab in the Downloader.
 • Improved Tap Tempo - Updated tap algorithm + nudge control for Performance Mode.
 • Improved Tempo automation - Fine tempo field now fully integrated. Will also allow smoother tempo automation.
 • New controllers supported - Including APC20/40, Launchpad, Lemur, Block, Maschine/Mikro, padKONTROL, Traktor Kontrol (more details here).
 • Unique controller MIDI input port - Controllers can be assigned unique output ports for feedback. Plugins can also receive direct MIDI input from controllers before FL processes it.

New Plugins
 • BassDrum - is a Kick/Bass percussion synthesizer with sample layering.
 • GMS (Groove Machine Synth) - is multi-timbral hybrid synthesizer & FX channel from Groove Machine.
 • Effector - 12 performance oriented effects. Perfect for use with multi-touch displays.
 • VFX Key Mapper - Transform MIDI note input in Patcher.
 • VFX Color Mapper - Redirect Piano roll note colors to unique voice ports in Patcher.

Updated Plugins
 • DirectWave - Added multi-timbral mode to the FL native version (activate on the Options tab). Load and play more than one patch from note colors in the Piano roll.
 • Harmor - Now supports Komplexer WT wavetables & 'Map audio regions to keys' with auto-dump to score for Slicex like drum handling.
 • Newtone 2 - Now includes Warp editor mode for audio quantizing and aligning acoustic performances. Vibrato editor and revised and updated workflow to better match the Piano roll.
 • Patcher - Added animated connections, curved lines and auto-zooming (drag items to the edge of the Patcher window). You can also now drop Patcher presets from Browser/Plugin picker onto instrument channels or effects slots to wrap them in a Patcher ('patcherize' the plugin).
 • Synthmaker (Flowstone) - Is now upgraded to Flowstone the successor to the original program. Now including the Ruby high level programming language you can still create Synths, Effects but also control external hardware with support for USB devices, I/O cards, webcams and audio hardware.

Piano roll
 • Click-and-hold functions in piano roll - Glue notes: Place the cursor between 2 neighbor notes, so the resize cursor appears, then click and hold to glue them. Mouse wheel velocity: Roll mouse wheel while holding notes. Mouse wheel tools: Right click and roll the wheel.
 • Brush tool - Monophonic step entry mode (hold shift for old behavior).
 • Chop chords - Added to Strum & Articulate tools.

Playlist
 • Performance Mode - Trigger Playlist Clips, on the fly, using your mouse, touch screen, typing keyboard or MIDI controller. NOTE: When in Performance mode, MIDI data can't be recorded to the Piano roll.
 • Options > Project general settings > Play truncated notes in clips - Restores notes overlapping slice points in Pattern Clips.
 • Select - Clicking a clip once, but not moving it, selects it (even when not playing).
 • Playlist - 199 Playlist tracks, increased from 99.

Mixer
Mixer - Page Up/Down keyboard keys cycle through the current mixer track's plugin windows.

Browser
Plugin Picker - Right-click to open a plugin and its presets in the Browser. Start typing plugin names to highlight entries.

FL Studio system requirements:
 • 2Ghz Intel Pentium 4 / AMD Athlon 64 (or later) compatible CPU with full SSE2 support. The faster your CPU and more cores it has the more you will be able to do simultaneously.
 • 32 or 64 Bit versions of Windows 8, Windows 7, Vista, XP (with service pack 3)(or) Intel Mac with Boot Camp / Windows.Running XP (with service pack 3), Vista or Windows 7 (in 32 or 64 Bit)
 • 1 Gb or more RAM recommended
 • 1 Gb free disk space
 • Soundcard with DirectSound drivers. ASIO/ASIO2 compatible required for audio recording (FL Studio installs with generic ASIO4ALL drivers)

What can FL Studio 11 do?
 • Audio editing and manipulation including pitch correction, pitch shifting, harmonization, time-stretching, beat-detection & slicing, audio warping and standard audio manipulation (cut/paste etc).
 • Automate most interface and all plugin parameters by recording, drawing, spline-based automation curves, automation generators with formula based control of links.
 • Be hosted in other DAWs as a VST or connected through ReWire.
 • Live music performance including video effect visualization.
 • Mix and remix audio including apply real-time audio effects including delay, reverb & filtering.
 • Multi-track audio recording up to the limit of your audio-interface inputs.
 • Record & play MIDI input recording from keyboards, drum pads and controllers.
 • Sequencing and arranging with pattern and linear workflow possible.
 • Synthesizer & effect plugin hosting VST 32 & 64 bit, DX and FL Native formats.

Instruments
 • Make virtually any sound - FL11 includes over 30 software synthesizers covering acoustic/synthetic bass, electric guitar, multi-sampler tools including piano & strings, general sample playback and beat-slicing (With Rex 1 & 2 support).
 • Synthesis techniques - span subtractive, modelling, FM, RM, granular and additive. With the addition of FL SynthMaker you can further create & share your own FL instruments, effects & MIDI control dashboards without the need to write basic code.
 • Open plugin standards – FL Studio supports all PC industry plugin instrument standards including VST, DX, Buzz and Rewire. This means you can sequence with your favorite plugins and applications.

Audio Recording & Editing
 • Multi-channel audio inputs - With the ability to simultaneously capture all the inputs on your audio-interface, FL Studio has the flexibility to record a single vocalist, guitar or a full symphony orchestra.
 • Arranging audio - Audio can be arranged, with complete freedom in the Playlist. Features include the ability to host an unlimited number of audio recordings, time-stretching, pitchshifting, beat-slicing, cropping, editing and the re-arranging of audio with only a few mouse clicks.
 • Edison – FL Studio’s audio capabilities are further enhanced with Edison, the recording wave editor. Edison is an integrated audio editing and recording tool with spectral analysis, convolution reverb, noise reduction, loop-recording, loop-construction tools and more.
 • Newtone – Pitch corrector/editor. Correct, slice, edit, stretch vocals, instrumentals and other  monophonic recordings. Convert audio to MIDI data and re-pitch any monophonic melody to another. FL Studio supports WAV, MP3, OGG, WavPack, AIFF, and REX audio formats. Sequencing Compose and record your musical performances and ideas in the most logical way.
 • Pattern or track sequencing – You choose, record your musical performances and ideas in the most logical way. FL Studio 11 can simultaneously function as a pattern and track based sequencer. Reuse patterns as Pattern Clips in the Playlist or record song-length sequences, as desired.
 • Step sequencer or Piano roll - Scoring tools include FL Studio’s legendary Step-sequencer, one of the most advanced Piano roll’s in any software studio, event and multipoint automation envelopes. FL Studio supports MIDI input, standard controller compatibility, and the ability to simultaneously control multiple instrument channels from separate controllers.

Arranging

FL Studio allows you to do what you want where and when you want.
 • Determine your own project design - In FL11, you decide how your project will be laid out. Unlike the competition, FL11's Playlist is a totally flexible and virtually unbounded workspace where Note Pattern, Audio and Automation data can be arranged and edited to suit your creative ideas and preferred workflow.

Mixing & Mastering
FL Studio provides all the tools you need to produce your tracks to high professional standards.
 • The mixer - is about precision, control and flexibility. The mixer’s tracks each hold up to 8 effects (VST, DX or FL's proprietary format). To create sub-mixes or mixing chains of almost unlimited complexity, each mixer track can be routed to any other mixer track, one of 4 dedicated 'send' channels and or the Master track. Sends provide the ability to sidechain inputs to multi-input effects plugins. Finally, each of the mixer tracks can be routed to any output on your audio interface, now that’s flexibility.
 • Effects - What about effects? FL Studio includes more than 40 effects spanning maximization, limiting, compression, delay, distortion, equalization (graphic & parametric), filtering, phasing, flanging, chorus, vocoding and reverb. These have you covered for the creative broad-brush effects, through to the minutia of the mastering process.
 • Open plugin standards – FL Studio supports all PC industry plugin effect standards including VST (1/2), DX(1/2), Buzz and Rewire. This means you can mix with your favorite plugins and applications.


Lifetime FREE Updates
There may be no such thing as a ‘free lunch’ but there certainly is ‘Lifetime Free Updates’ withImage Line’s update policy.
 • Never pay for bug-fixes again! – All customers who purchase FL Studio 11 receive Lifetime Free Updates by download. Free updates entitles the customer to all future updates of FL Studio at level purchased (Express, Fruity, Producer or Signature Bundle). For example, all FL Studio 10 customers will be able to update to a fully functioning version of FL Studio 11, 12, etc, for free.

What's new? 11.0.3 RC3 (20/08/2013)

Additions:
 • ReWired: added CC parameters
 • new CoolStuff demo songs: "RadioactiveSandwich - Homunculus", "Fuego96 - SayWhat", "Fuego96 - TimeFlies"

Bugfixes:
 • fixed color change of "remove conflicts" label when linking conflicting controllers
 • fixed "next by char" in browser
 • fixed running FL as other user than the one it was installed as
 • updated url used by "Register access to website" Help menu item
 • re-implemented installation of ogg vorbis codec for both 32bit and 64bit
 • small fix in event editor
 • most templates now have 'Play truncated notes in clips' on
 • fixed freeze changing sample rate with some ASIO drivers
 • Harmor: fixed bug related to ribbon saturation.

IMPORTANT: the sound will be different now if you use ribbon saturation!
 • Wrapper: fixed access violation loading WaveShellVST in Patcher
 • Wrapper: fixed bug loading bridged plugins from FL10 as bridged
 • fixed crash after deleting a second instance for these plugins:

Convolver, Granulizer, Edison, Fruity Slicer, Harmor and Slicex
 • Newtone: jump to last start position upon stop
 • Newtone: disappearing selected regions when zooming out fixed
 • Newtone: changed glue mode to ALT
 • Newtone: new Snap Downbeat command (warp mode only)
 • Newtone: lowered precision of tempo display in wave properties window
 • FPC: random trigger option is now saved in pad preset
 • FPC: fixed 'save all samples'
 • FPC: fixed plugin database preset
 • Video Player: fixed visibility of start and end handles
 • Video Player: fixed video position when starting from random position in playlist
 • ReWired, FL ReWire: fixed location that ReWire dll is loaded from
 • DrumSynth Live: fixed default patch indication in key popup menu
 • Wave Traveller: improvements in Windows XP compatibility
 • Patcher: don't show module connection popup if all items are disabled
 • Patcher: fixed label position jitter
 • Patcher: fixed loading VST3 effect plugin from favorite list
 • Patcher: fixed latency label positions
 • Patcher: fixed song position for plugins after relocating to random position
 • Control Surface: fixed import of old floating point values
 • Control Surface: fixed slider size when pasting colors
 • Control Surface: fixed control position when loading settings (mostly XY)
 • DirectWave: fixed export of 16bit int sample to FLM .instr file
 • DirectWave: fixed import of sustain loop from FLM .instr file
 • DirectWave: now sets multitimbral flag in exported FLM .instr file
 • GMS: fixed Dirty Horse TE preset
 • Drumaxx: fixed freeze at 100% when rendering


Download FLS v11.0.3 full installer | 298 MB
   

Download FLS => mightyupload (or) davvas (or) tusfiles
Download Crack/Reg => solidfiles (or) davvas (or) tusfiles
Download FLS v11.0.3 updater only installer | 60.8 MB

(If you have any one of v11.0.0, v11.0.1, v11.0.2)Download updater => solidfiles (or) davvas (or) tusfiles


0 comments:

Post a Comment