Thursday, October 3, 2013

Adobe Photoshop CC 14.1.2 Full With Patch

Adobe Photoshop CC 14.1.2 (LS20) | 1.45 GB


Sep/ 25/ 2013 ေန႔ထြက္ Update ေလးရလာလုိ႔တင္ေပးလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။
ဒီေကာင္ေလးမွာ F5 ကီးလုပ္ေဆာင္မႈ ပါဝင္လာသလို အရင္ဗားရွင္းေတြမွာတုန္းက အျဖစ္
အမ်ားဆံုး OpenGL ျပႆနာကို ေျဖရွင္းထားနုိင္တာေတြ႔ရပါတယ္။
ဒါကလည္း Cloud အေျခခံ ဗားရွင္းပဲျဖစ္ျပီး ပိုမိုဆြဲေဆာင္မႈရွိတဲ့အျပင္အဆင္ေတြ၊ ပိုမိုေကာင္း
မြန္လာတဲ့ စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြနဲ႔ သံုးစြဲသူကို အေတြ႔အၾကံဳသစ္ေတြေပးစြမ္းနိုင္မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္ ေအာက္မွာ Update Part ေတြလည္းထည့္ေပးထားတာေၾကာင့္အရင္
Main Frame ၾကီးထည့္သြင္းျပီးသား (ဗားရွင္း 14.0 ရွိျပီးသား) လူေတြကေတာ့
Update Part ေလးကိုပဲေဒါင္းျပီး Install လုပ္စရာလိုအပ္ပါတယ္။
ျပီးေတာ့မွ Patch ေလးနဲ႔ Activate ျပန္လုပ္ေပးလိုက္ပါဗ်ာ။ 
 
 
CC Adobe Photoshop - a program for processing raster graphics. Supports numerous graphic formats. Adobe Photoshop allows you to create new images and edit them. Photoshop used to create photorealistic images to work with color scanned images, retouching, color correction, transformation of graphs, color separation, etc. Adobe Photoshop has all the methods of working with bitmaps, in this case is to work with layers and uses contours. The program is the undisputed leader among professional graphic editors due to its widest possibilities, high efficiency and speed. Adobe Photoshop provides all the necessary tools for correcting, editing, preparing images for printing and high quality output.


Adobe Photoshop – the essential software for perfecting your images, offers productivity and workflow enhancements, powerful new editing tools, and breakthrough compositing capabilities. Adobe Photoshop software accelerates your path from imagination to imagery. Ideal for photographers, graphic designers, and web designers, the professional standard delivers new features such as automatic layer alignment and blending that enable advanced compositing. 
 NEW All-new Smart Sharpen
Rich textures, crisp edges, and distinct details. All-new Smart Sharpen is the most advanced sharpening technology available today. It analyzes images to maximize clarity and minimize noise and halos, and it lets you fine-tune for high-quality, natural-looking results.

NEW Intelligent upsampling
Enlarge a low-res image so it looks great in print, or start with a larger image and blow it up to poster or billboard size. New upsampling preserves detail and sharpness without introducing noise.

NEW Extended features included
As part of Creative Cloud, Photoshop gives you all the powerful image and video editing features you've come to expect — and it includes the advanced 3D editing and image analysis tools that were previously in Photoshop Extended.

NEW Camera Raw 8 and layer support
Apply Camera Raw edits as a filter to any layer or file inside Photoshop, and then enhance them any way you want. And with new Adobe® Camera Raw 8, you get more precise ways to heal images, fix perspective distortions, and create vignettes.

NEW Editable rounded rectangles
One of your most requested features is here. Now you can resize shapes, edit them, and re-edit them — before or after they're created. Even edit individual corner radiuses in rounded rectangles. If a shape is bound for the web, export CSS data from the file to save time.

NEW Multi-shape and path selection
Get more done in fewer clicks by selecting multiple paths, shapes, and vector masks at once. Even in multilayered documents with lots of paths, you can easily target the path (and any layer) you want right on canvas using a new filter mode.

NEW Camera Shake Reduction
Save shots you thought were lost due to camera motion. Whether your blur was caused by slow shutter speed or a long focal length, Camera Shake Reduction analyzes its trajectory and helps restore sharpness.

NEW Expanded Smart Object support
Apply Blur Gallery and liquify effects nondestructively thanks to Smart Object support. Your original file stays intact as you add blur effects or push, pull, pucker, or bloat the image or video. Edit or remove the effects at any time — even after saving your file.

NEW Improved 3D painting
Live previews are now up to 100x faster and more responsive when you paint on 3D objects and texture maps. With the powerful Photoshop painting engine, you can make any 3D model look terrific.

NEW Improved type styles
You spend hours getting text to look just right. Type styles let you save your formatting as a preset that you can then apply with just a click. You can even define type styles to use across all your Photoshop documents.

NEW Copying of CSS attributes
When you hand-code a web design, you can't always get elements like rounded corners and colors to match your original. Now, let Photoshop generate CSS code for specific design elements, and simply copy and paste the code into your web editor to get the results you want.

NEW Conditional Actions
Put routine processing jobs on autopilot with Conditional Actions. These commands use if/then statements to automatically choose between different actions based on rules you set up.

NEW Improved 3D Scene panel
Make a smoother transition from 2D to 3D editing with a 3D Scene panel that has many of the options you already know from the Layers panel, like Duplicate, Instance, Groups, and Delete.

NEW Workflow time-savers
Save time on common tasks, thanks to small but frequently requested features from users like you. Create paths more easily with new modifier keys, move a path with the spacebar, include ICC profiles in PNG formats, and more.

NEW Improved 3D effects
Shadows and reflections can make or break your 3D artwork, and higher quality live previews help you get great looks faster. Plus, easily create better glow effects, scene illumination, and lighting for bumps and textures.
NEW Color import from web files

Import color swatches directly from HTML, CSS, or SVG files — for inspiration, or to easily match the color schemes of existing web content.

NEW System anti-aliasing for type
Get a realistic preview of how your type will look on the web with an option that closely matches the anti-aliasing of your Mac or Windows® system.

Content-Aware technologies
Retouch images with incredible control and precision — and virtually no effort. Select an image object that you want to remove, rescale, or reposition, and Content-Aware technology fills, patches, extends, or recomposes your image for you.

Mercury Graphics Engine
Click, drag, and see your changes happen immediately — even on your largest image files. The Adobe Mercury Graphics Engine gives you unparalleled responsiveness in key tools like Liquify and Puppet Warp, so you can edit fluidly with near-instant results.

Powerful tools for design
Design in Photoshop with a toolset that makes it easy to create for any medium. Use type styles, editable shapes, vector layers that let you apply strokes and gradients to vector objects, tools for quickly creating custom strokes and dashed lines, and more.

Intuitive video creation
Bring your Photoshop editing skills to your video footage. Make any clip look better using the full range of familiar Photoshop tools, and create movies with an easy-to-use set of video tools. When you're ready to do more advanced work, edit with Adobe Premiere® Pro.

Blur Gallery
Add photographic blurs using simple, on-canvas controls. Create tilt-shift effects, blur everything and then sharpen one focal point, or vary blurriness between points. The Mercury Graphics Engine gives you immediate results, and with Smart Object support your blurs are nondestructive.

Intuitive 3D tools and DICOM support
Get advanced features for 3D editing and medical imaging. Dive into 3D with an interface that gives you in-context and on-canvas controls, and easily analyze and work with DICOM files.

Background save and auto-recovery
Now you can keep working even while saving the largest of Photoshop files in the background. And let the auto-recovery option preserve your edits without interrupting your progress.

NEW Improved Min and Max filters
Create more precise masks and selections with more powerful Minimum and Maximum filters, which now include options to preserve squareness or roundness.


Learn More

Photoshop 14.1.1 Update (9/11/2013)

Today we released Photoshop CC update version 14.1.1 (for Creative Cloud members, Mac and Windows), resolving the following issues:

 • User preferences reset after applying 14.1 update
 • Inadvertent disablement of Graphics Processor Settings with some hardware configurations

Photoshop 14.1.2 Update  (9/25/2013)

Today we released Photoshop CC update version 14.1.2 (for Creative Cloud members, Mac and Windows), resolving the following issues:

 • F5 deletes layers instead of opening Brushes panel
 • Intermittent crash using Generator
 • Issue running actions with Generate>Image Assets enabled
 • OpenGL functionality disabled  on some Windows systems with both NVidia and ATI cards


System requirements

Windows

 • Intel® Pentium® 4 or AMD Athlon® 64 processor (2GHz or faster)
 • Microsoft® Windows® 7 with Service Pack 1 or Windows 8
 • 1GB of RAM
 • 2.5GB of available hard-disk space for installation; additional free space required during installation (cannot install on removable flash storage devices)
 • 1024x768 display (1280x800 recommended) with OpenGL® 2.0, 16-bit color, and 512MB of VRAM (1GB recommended)*
 • Internet connection and registration are necessary for required software activation, membership validation, and access to online services.


**If you have v14.0 , you will have to download update part only....


  

Download Adobe Photoshop CC14.1.2>>>davvas (or) AfileZ
  Download Update v14.1.1>>>davvas (or) Direct link Download  Update v14.1.2>>>davvas (or) Direct link Download Patch>>>uppit (or) AfileZ (or) Adrive Credit=>blogger koyan
 
 
 
 
 
 
 

0 comments:

Post a Comment